Oferta / Zakres usług

Dostosowujemy się do Twoich indywidualnych potrzeb

FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ

Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych US
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
 • przygotowanie sprawozdań statystycznych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • reprezentowanie podatnika we wszystkich organach władzy państwowej
 • współpraca z audytem zewnętrznym

Usługi kadrowo-płacowe:

 • sporządzanie list płac,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz ich elektroniczną wysyłkę do ZUS,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • obsługa umów cywilno – prawnych,
 • obsługa i doradztwo w zakresie spraw pracowniczych
 • opracowanie wewnętrznych regulaminów i procedur pracowniczych

Usługi kontrolingowe:

 • sporządzanie raportów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów
 • analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych
 • optymalizacja kosztów w firmie
 • sporządzanie prognoz i planów finansowych
 • pomoc przy sporządzaniu budżetów i kontrola ich wykonania
 • opracowanie wewnętrznych procedur kontrolnych i instrukcji

KONSULTING

Usługi doradcze:

 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • wsparcie wdrożeń systemów IT w obszarze finansów i rachunkowości,
 • analiza i optymalizacja procesów finansowych,
 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • przygotowanie instrukcji obiegu dokumentów i procedur księgowych
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych

Pozostałe usługi:

 • szkoleniowa w zakresie rachunkowości
 • szkolenia dedykowane z obsługi systemu FK